Nachádzate sa: Úvod / Produkty / Laboratórna technika / Kapilárna elektroforéza

Laboratórna technika - Kapilárna elektroforéza

Kapilárna elektroforéza SCIEX pre chemické, farmaceutické a genetické analýzy

Kapilárna elektroforéza (anglicky capillary electrophoresis, CE ) patrí do skupiny elektroforetických metód, ktoré slúžia na separáciu látok na základe ich rozdielnej pohyblivosti v elektrickom poli. V prípade kapilárnej elektroforézy táto separácia prebieha v kapiláre naplnenej roztokom základného elektrolytu (anglicky background electrolyte, BGE), ktorým je spravidla pufrový roztok.

Kapilárna zónová elektroforéza (CZE) je najpoužívanejšia a tiež najjednoduchšia technika CE. Vzorka je nastreknutá do vodného roztoku pufra a jednotlivé zložky vzorky se delia na zóny podľa svojich mobilít. Umožňuje separáciu katiónov a aniónov, nie však neutrálnych látok.

Kapilárna gélová elektroforéza (CGE) sa  používa na separáciu biomakromolekúl ako sú bielkoviny či nukleové kyseliny na základe ich veľkosti. Kapilára je v tomto prípade naplnená polymérnym médiom (gélom) tvoriacim molekulové sito, ktorým biomolekuly migrujú.

Micelárna elektrokinetická chromatografia (MEKC) táto technika umožňuje separáciu elektricky nabitých i neutrálnych látok. Ide o hybridnú techniku ležiacu medzi elektroforézou a chromatografiou. K separácii neutrálnych látok dochádza v dôsledku jej rozdielnej interakcie s micelami, ktoré tvoria v kapiláre tzv. pseudostacionárnu fázu. Micely vznikajú pridaním dostatočného množstva tenzidu do pufra.

Kapilárna isoelektrická fokusácia (CIEF) slúži na separáciu amfolytov, nejčastejšie peptidov a bílkovín, podľa ich izoelektrického bodu(pI). V tomto prípade je kapilára naplnená zmesou syntetických amfolytov, ktoré v kapiláre vytvářajú pH gradient. Zložky vzorky nastreknutej do kapiláry migrujú kapilárou, až narazia na pH odpovedajúce ich pI a tu sa zastavia. Na detekciu je spravidla nutná následná mobilizácia rozseparovaných zón.

Isotachoforéza (ITP) pri isotachoforéze sa používajú dva rôzne elektrolyty (vodiaci a koncový), medzi ne se do kapiláry nastrekne vzorka, ktorej zložky se v priebehu experimentu rozdelia podľa svojich mobilít na navzájom susediace zóny. Všetky zóny migrujú kapilárou rovnakou rýchlosťou v dôsledku vytvorenia gradientu elektrického potenciálu. V jednom experimente je možné separovať iba jeden druh iónov (katióny či anióny).

Produkty v danej kategórii