Nachádzate sa: Úvod / Produkty / P/ACE MDQ plus
P/ACE MDQ plus

P/ACE MDQ plus

Výrobca: SCIEX

Prístroj P/ACETM MDQ plus je najnovší analytický systém na základe kapilárnej elektroforézy (CE) od spoločnosti SCIEX (Beckman Coulter), ktorá vyvíja a vyrába kapilárne elektroforézy od roku 1989.

Model P/ACETM MDQ je piatou generáciou týchto prístrojov, je určený pre výskum a vývoj analytických metód a automatické spracovanie veľkého množstva vzoriek. Používa sa v biologických, biochemických, farmaceutických, biotechnologických a forenzných analytických laboratóriách. Systém umožňuje vykonávanie elektromigračných metód ako kapilárna zónová elektroforéza (CZE), kapilárna izoelektrická fokusácia (CIEF), kapilárna izotachoforéza (CITP), micelárna a mikroemulzná elektrokinetická kapilárna chromatografia (MECK a MEEKC), kapilárna elektrochromatografia (CEC), kapilárna agarosová a polyakrylamidová gélová elektroforéza (CGE), SDS-elektroforéza bielkovín, bioafinitná elektroforéza a ďalej tiež kombinované elektromigračné a chromatografické techniky. Prístroj je vhodný pre analýzu anorganických a organických katiónov a aniónov, chirálnych látok, nukleových kyselín vrátane oligo- a polynukleotidov, aminokyselín a peptidov, proteínov, imunoglobulínov, sacharidov a ďalších látok. Spoločnosť SCIEX ponúka rad súprav pre analýzu špecifických látok alebo vývoj separačných metód.

 
Módy separácie dovoľujú voliteľné nastavenia napätia, prúdu, výkonu, tlaku a vákua. Je možné nastaviť konštantne a lineárne gradient napätia, prúdu alebo výkonu elektroforetickej separácie so súčasnou aplikáciou tlaku alebo vákua na jeden alebo obidva konce kapiláry. Napätie: 1-30 kV s krokom 0,1 kV so softvérovou voliteľnou polaritou, Prúd: 3-300 μA s krokom 0,1 μA, Tlak preplachu kapiláry: -5 až 100 psi (-0,35 až 6,9 bar).

Vzorky je možné vkladať v štandardných mikrotitračných doštičkách s 96 jamkovým formátom, alebo v štandardných 2 ml vialkách, 1,5 ml alebo 0,5 ml mikroskúmavkách v počte 96 resp. 48 vzoriek/pozícií. Minimálny objem vzorky je 10 μl. Vzorky sú uložené oddelene od separačných pufrov a môžu byť uchované v temperovanom prostredí s nastaviteľnou teplotou od 4° do 60°C (alebo 20°C pod laborátornou teplotu, teplotná stabilita je ±1°C). Temperované skladovanie vzoriek je vhodné pre látky podliehajúce teplotnej nestabilite alebo pre malé objemy vzoriek, ktorým by pri vyšších teplotách hrozilo odparenie. Aspirácia vzoriek sa môže vykonávať z inlet aj outlet strany kapiláry (dĺžka kapiláry k detekčnému oknu je potom 10 cm). Aspirácia vzoriek: tlakom, vákuom, elektrokineticky Injektážny tlak: -5 až 25 psi (-0,35 až 1,7 bar)

Pufre sú umiestnené v 2 ml vialkách v 2x36, oddelených od vzoriek a zvlášť pre inlet i outlet pozície.

Kapilára je pre ľahšiu manipuláciu umiestnená v kazete. Je možné použiť kapiláry  ID 25-200 μm, OD 150-375 μm a dĺžky 31-150 cm. Kapilára je počas separácie temperovaná obtekaním kvapalným chladivom, čo umožňuje presnejšiu a účinnejšiu kontrolu teploty ako pri chladení vzduchom. Táto technológia je patentovaná firmou Beckman Coulter, Inc. a dovoľuje použiť separačné pufre s vysokou iónovou silou (500 mM) a kapilár s väčším ID (150- 200 μm). Precízna kontrola teploty kapiláry zaisťuje reprodukovateľnosť migračných časov. Temperovanie kapiláry: 10°C pod okolitou teplotou - min 5°C, max 60°C s presnosťou ±0,1°C. Kazeta s kapilárou je umiestnená v masívnom bloku s novou konštrukciou otvárania vialiek. Tento systém eliminuje prípadný kontakt viečka alebo vialky s elektródou alebo kapilárou. Nová konštrukcia elektród zľahčuje ich výmenu a čistenie.

Detektory sú integrované v prístroji a sú užívateľom jednoducho vymeniteľné.

Photo Diode Array (PDA) detektor, rozsah 190-600 nm, 256 diódové pole, deutériová lampa, 30 W, presnosť vln. dĺžky ±2 nm, šírka pásma absorbancie ±6 nm, zber dát 0,5 až 32 Hz, online vizualizácia celého absorbčného spektra alebo troch vybraných vlnových dĺžok, automatická kalibrácia integrovaná ortuťovou lampou s presnosťou na ±1 nm.

UV/VIS detektor (OPTION) so siedmimi špecifickými filtrami podľa voľby (štandardne 200, 214, 254 a 280 nm, 3 ďalšie voľné pozície pre obsadenie filtrom vlnovej dĺžky 200-600 nm). Laser a Laser-Induced Fluorescence (LIF) detektor (OPTION) je možné pripojiť a používať dva zdroje laseru súčasne. Štandardné je 3 mW 488 nm Solid State Laser (integrovaný v prístroji) alebo 3 mW 635 nm Solid State External Laser. Je však možné pripojiť akýkoľvek iný extérny zdroj laseru.

P/ACETM MDQ je možné predradiť pred ESI-MS hmotnostný spektrometer rôznych výrobcov. Pre vyvedenie kapiláry z prístroja sa používa EDA adaptér, ktorý zároveň uzatvára okruh chladiacej kvapaliny. EDA adaptér môže byť použitý so štandardnou kazetou pre kapiláru, ktorá umožňuje súčasnú optickú detekciu alebo EDA kazetu, bez optickej detekcie s použitím kratšej kapiláry. Vývod pre kapiláru aj pripojenie uzemnenia je z pravej časti prístroja. Pre P/ACE MDQ sú dostupné bezkontaktné C4D vodivostné detektory od firmy eDAQ (www.edaq.com) alebo Innovative Sensor Technologies GmbH (www.istech.at), ktoré je možné integrovať do kazety s kapilárou.

Rozmery prístroja P/ACE MDQ (v x š x h): 75 x 64 x 72 cm

Hmotnosť prístroja P/ACE MDQ: 85 kg

P/ACE MDQ je plne ovládaný pomocou počítačovej stanice (PC) IBM s predinštalovaným softvérom 32 Karat™ pod operačným systémom MS Windows 7. Spojenie prístroja s PC je zaistené cez GPIB-USB rozhranie. PC je zostavený v konfigurácií na prianie zákazníka. Súčasťou PC je 22˝ LCD monitor, klávesnica, myš.

Softvér 32 Karat™ verzia 10 (pod Win 7) je určená na ovládanie prístroja, zber dát a ich analýzu. Súčasťou dodávky sú manuály k prístroju aj softvéru, inštalačné CD, jeden hardvérový kľúč (pre plné ovládanie prístroja) a jeden reprocesing kľúč (pre spracovanie dát na inom PC). Softvér je možné nainštalovať na ľubovoľný počet PC a pomocou hardvérového kľúča je možné prístroj ovládať aj z iného PC. Prístroj sa ovláda pomocou P/ACE MDQ verzie 1.0 softvéru pre príjemnejšie grafické znázornenie nastavenia a obsluhu prístroja Naprogramované metódy je možné spojiť do sekvencie a vykonávať tak analýzu veľkých sád vzoriek bez nutnosti zásahu obsluhy. Vyhodnocovanie dát zahŕňa kalkuláciu zdanlivej mobility, mobilov, korekcii plochy vrcholov, molekulárnej hmotnosti a isoelektrického bodu. V programe je možné vytvoriť ľubovoľné reporty alebo je možné získané dáta exportovať do ACSII formátu pre spracovanie v MS Excel. Softvér spĺňa štandardy pre GLP/CGMP a 21CFR časť 11. Pri DAD detektore je možné zbierať v priebehu separácie celé absorpčné spektrum a následne pre konkrétne migračné časy vyhľadávať a identifikovať látky na základe porovnania s knižnicou spektier definovaných analytov. Toto vyhľadávanie môže prebiehať online aj počas analýzy. Softvér umožňuje zobrazenie spektier v 3D grafoch.

 

Na stiahnutie

1. P/ACE MDQ plus (PDF, 1.1 MB)