Nachádzate sa: Úvod / Produkty / PA800S plus
PA800S plus

PA800S plus

Výrobca: SCIEX

Prístroj PA 800S plus je najnovší analytický systém na báze kapilárnej elektroforézy (CE) od spoločnosti SCIEX (Beckman Coulter), ktorá vyvíja a vyrába kapilárne elektroforézy od roku 1989. Model PA 800(S)plus je štvrtou generáciou týchto prístrojov, je určený na výskum a vývoj analytických metód a automatické spracovanie veľkého množstva vzoriek. Používa sa v biologických, biochemických, farmaceutických, biotechnologických a forenzných analytických laboratóriách. Systém umožňuje vykonávanie elektromigračných metód ako kapilárna zónová elektroforéza (CZE), kapilárna izoelektrická fokusácia (CIEF), kapilárna izotachoforéza (CITP), micelárna a mikroemulzná elektrokinetická kapilárna chromatografia (MECK a MEEKC), kapilárna elektrochomatografia (CEC), kapilárna agarosová a polyakrylamidová gélová elektroforéza (CGE), SDS-elektroforéza bielkovín, bioafinitná elektroforéza a ďalej tiež kombinované elektromigračné a chromatografické techniky. Prístroj je vhodný na analýzu anorganických a organických katióntov a anióntov, chirálnych látok, nukleových kyselín vrátane oligo- a polynukleoidov, aminokyselín a peptidov, proteínov, imunoglobulínov, sacharidov a ďalších látok. Spoločnosť SCIEX ponúka rad súprav pre analýzu špecifických látok alebo vývoj separačných metód.

 
Módy separácie dovoľujú voliteľné nastavenia napätia, prúdu, výkonu, tlaku a vákua. Je možné nastaviť konštantný aj lineárny gradient napätia, prúdu alebo výkonu elektroforetické separácie so súčasnou aplikáciou tlaku alebo vákua na jeden alebo obidva konce kapiláry.
Napätie: 1-30 kV s krokom 0,1 kV so softvérovo voliteľnou polaritou
Prúd: 3-300 μA s krokom 0,1 μA
Tlak preplachu kapiláry: -5 až 100 psi (-0,35 až 6,9 bar).

Vzorky je možné vkladať v štandardných mikrotitračných doštičkách s 96 jamkovým formátom, alebo v štandardných 2 ml vialkách, 1,5 ml alebo 0,5 ml mikroskúmavkách v počte 96 resp. 48 vzoriek/pozícii. Minimálny objem vzorky je 10 μl. Vzorky sú uložené oddelene od separačných pufrov a môžu byť uchovávané v temperovanom prostredí s nastaviteľnou teplotou od 4° do 60°C (alebo 20°C pod laboratórnou teplotou, teplotná stabilita je ±1°C). Temperované skladovanie vzoriek je vhodné pre látky podliehajúce teplotnej nestabilite alebo pre malé objemy vzoriek, u ktorých by pri vyšších teplotách hrozilo odparenie. Aspirácia vzorky sa môže vykonávať z inlet aj outlet strany kapiláry (dĺžka kapiláry k detekčnému oknu je potom 10 cm). Aspirácia vzorky: tlakom, vákuom, elektrokineticky
Injektážny tlak: -5 až 25 psi (-0,35 až 1,7 bar)

Pufre sú umiestnené v 2 ml vialkách v 2x36 pozíciách oddelených od vzoriek a zvlášť pre inlet i outlet pozíciu.

Kapilára je pre jednoduchšiu manipuláciu umiestnená v kazete. Je možné použiť kapiláry s ID 25-200 μm, OD 150-375 μm a dĺžky 31-150 cm. Kapilára je behom separácie temperovaná obtekaním kvapalným chladivom, čo umožňuje presnejšiu a účinnejšiu kontrolu teploty ako pri chladení vzduchom. Táto technológia je patentovaná firmou Beckman Coulter, Inc. a dovoľuje použitie separačných pufrov s vysokou iónovou silou (500 mM) a kapilár s väčším ID (150- 200 μm). Precízna kontrola teploty kapiláry zaisťuje reprodukovateľnosť migračných časov.
Temperovanie kapiláry: 10°C pod okolitou teplotou - min 5°C, max 60°C s presnosťou ±0,1°C.
Kazeta s kapilárou je umiestnená v masívnom bloku s novou konštrukciou otvárania vialiek. Tento systém eliminuje prípadný kontakt viečka alebo vialky s elektródou alebo kapilárou. Nová konštrukcia elektród uľahčuje ich výmenu a čistenie.

Detektory sú integrované v prístroji a sú uživateľom jednoducho vymeniteľné.

Photo Diode Array (PDA) detektor, rozsah 190-600 nm, 256 diódové pole, deutériová lampa, 30 W, presnosť vln. dĺžky ±2 nm, šírka pásma absorbancie ±6 nm, zber dát 0,5 až 32 Hz, online vizualizácia celého absorpčného spektra alebo troch vybraných vlnových dĺžok, automatická kalibrácia integrovaná ortuťovou lampu s presnosťou na ±1 nm.

UV/VIS detektor (OPTION) so siedmimi špecifickými filtrami podľa voľby (štandardne 200, 214, 254 a 280 nm, 3 ďalšie voľné pozície pre obsadenie filtrom vlnovej dĺžky 200-600 nm). Laser a Laser-Induced Fluorescence (LIF) detektor (OPTION) je možné pripojiť a používať dva zdroje laseru súčasne. Štandardný je 3 mW 488 nm Solid State Laser (integrovaný v prístroji) alebo 3 mW 635 nm Solid State External Laser. Je však možné pripojiť akýkoľvek iný extérny zdroj laseru.

PA 800plus je možné predradiť pred ESI-MS hmotnostný spektrometer rôznych výrobcov. Pre vyvedenie kapiláry z prístroja sa používa EDA adaptér, ktorý zároveň uzatvára okruh chladiacej kvapaliny. EDA adaptér môže byť použitý so štandardnou kazetou pre kapiláru, ktorá umožňuje súčasnú optickú detekciu alebo EDA kazetu, bez optickej detekcie s použitím kratšej kapiláry. Vývod pre kapiláru aj pripojenie uzemnenia je z pravej časti prístroja. Pre PA 800plus sú dostupné bezkontaktné C4D vodivostné detektory od firmy eDAQ (www.edaq.com) alebo Innovative Sensor Technologies GmbH (www.istech.at), ktoré je možné integrovať do kazety s kapilárou.

Rozmery prístroja PA 800plus (v x š x h): 75 x 64 x 72 cm

Hmotnosť prístroja PA 800plus: 85 kg PA 800plus je plne ovládaný pomocou počítačovej stanice (PC) IBM s predinštalovaným softvérom 32 Karat™ pod operačným systémom MS Windows 7. Spojenie prístroja s PC je zajistené cez GPIB-USB rozhranie. PC je zostavený v konfigurácii na prianie zákazníka. Súčasťou PC je 22˝ LCD monitor, klávesnica, myš.

Softvér 32 Karat™ verzia 10 (pod Win 7) je určená na ovládanie prístroja, zber dát a ich analýze. Súčasťou dodávky sú manuály k prístroju i softvéru, inštalačné CD, jeden hardvérový kľúč (pre plné ovládanie prístroja) a jeden reprocesing kľúč (pre spracovanie dát na inom PC). Softvér je možné nainštalovať na ľubovoľný počet PC a pomocou hardvérového kľúča je možné prístroj ovládať aj z iného PC. Prístroj sa ovláda pomocou PA 800plus verzie 1.0 softvéru pre príjemnejšie grafické znázornenie nastavenia a jednoduchšiu obsluhu prístroja. Naprogramované metódy je možné spájať do sekvencie a vykonávať tak analýzu veľkých sád vzoriek bez nutnosti zásahu obsluhy. Vyhodnotenie dát zahŕňa kalkuláciu zdanlivej mobility, mobilov, korekcií plochy vrcholov, molekulárnej hmotnosti a isoelektrického bodu. V programe je možné vytvoriť ľubovoľné reporty alebo je možné získané dáta exportovať do ACSII formátu pre spracovanie v MS Excel. Softvér spĺňa štandardy pre GLP/CGMP a 21CFR časť 11. V prípade DAD detektora je možné zbierať v priebehu separácie celé absorpčné spektrum a následne pre konkrétne migračné časy vyhľadávať a identifikovať látky na základe porovnania s knižnicou spektier definovaných analytov. Toto vyhľadávanie môže prebiehať online aj počas analýzy. Softvér umožňuje zobrazenie spektier v 3D grafoch. Na prístroj a príslušenstvo je poskytovaná kompletná záruka 1 rok od dňa inštalácie v mieste zákazníka s voliteľným predĺžením záruky zakúpením Service Contract

Na stiahnutie

1. PA800S plus (PDF, 6.6 MB)
2. PA800S plus (PDF, 2.1 MB)